Stone Flounder (Isigarei)

Scientific name: Kareius bicoloratus 

Origin: Korea 

Production: Wild

Available: Fresh 

Size: 0.5kg-0.7kg